Denne side ajourføres snarest

Mine erfaringer med produktionsstyring:
l Implementeret produktionsstyringssystemer
l Arbejdet med serie-/masseproduktion, ordreproduktion samt projektproduktion
l Arbejdet med forskellige produktionsstyringssystemer (BaaN, (SAP), MRP/MPS/Mapics mv./Navision-overbygningen Triml1, PMS, ERP - baseret på Siemens BS2000 (på baggrund af ISIS egen-udviklede produktionsstyringssystemer), IBM's AS400, PC-netværk, Sperry Univac's (senere Unisys) Unis med "Mapper" - viden om ERP
l ”Planlægning” tager typisk udgangspunkt i systemarbejde sammenholdt med de faktiske forhold
l Arbejdet med forskellige produktionsplanlægningsformer/ressourceplanlægning
l Arbejdet med analyser af produktionsflowet med henblik på optimeringer og rationaliseringer (typisk PT-arbejde) - se her også siden "Eksempler på lønsomhedsforhold" eller "definition af produktionsgrundlag (beskrivelse af logistiksystem)" - venligst klik på linkene for mere information.
l Realisering af diverse rationaliseringstiltag
l Indført direkte tidsregistrering:      Besparelse: ca. USD 26.627 det første år / Omkostning: ca. USD 3.550
l Arbejdet med til nærmest alle funktioner omkring produktion, startende med definition af produktionsgrundlaget - også kapacitetsstyring samt "definition af produktionsgrundlag (beskrivelse af logistiksystem)" venligst klik på linkene for mere information
l Kendskab til JIT (Just-In-Time), SCM (Supply Chain Management), Lean Manufacturing

Det grundlæggende krav til produktionen er at færdiggøre og levere et produkt, der modsvarer kundens krav, til et aftalt leveringstidspunkt, i en acceptabel kvalitet og med lavest mulige omkostninger
De fremgangsmåder, der kan komme på tale for at opnå spring i produktiviteten, er blandt andre:
- systematisk indbygning af variationsmuligheder og kundetilpasning i standardprodukter
- nedbringelse af opstillings- og omstillingstider gennem anvendelse af særlige teknikker og metoder
- en deraf følgende reduktion i seriestørrelserne
- anvendelse af det såkaldte just-in-time princip på alle trin i produktionen med sigte på radikale reduktioner i kapitalbindingen
- gennemførelse af fejlfri produktion med henblik på at opnå høj leveringssikkerhed - en forudsætning for at køre just-in-time - og fjernelse af spild og dermed unødige omkostninger
- procestiderne skal reduceres med 10% hvert år - det giver overskud således at andre kan bekymre sig om at opbygge sig deres små "kongeriger" (overskuddet ville også kunne bruges til andet end det)

Produktionsudvikling

Nedenstående er under udvikling og langtfra fyldestgørende

Etabler en kultur i virksomheden, der bygger på kontinuerlige forbedringer

Udover at "kontinuerlige forbedringer" styrker virksomheden i konkurrencesituationen giver disse forandringer en motiverende succes-oplevelse

Intet er mere dræbende for en virksomhed end manglende udvikling hhv. forandring
Etabler kvalitets- og processtyring, så forbedringer bliver målbare At kunne måle effekten af sin indsats er motiverende; derudover: når "noget" udvikler sig uventet negativ skal man vide, hvad som har forårsaget afvigelsen fra det forventede
Standardiser arbejdsgange så tingene gøres på samme måde hver gang - uanset hvem der udfører dem Reproducerbarheden skal sikres for at produktet til hver en tid svarer til det af kunden forventede
Find en plads til alt og hold orden. Operatører skal rengøre udstyr og maskiner ofte. På den måde lærer de udstyret at kende, og det bliver nemmere at vedligeholde. Maskin- og udstyrskendskab har til hver en tid bevirket forøget udnyttelsesmulighed af materiellet, ligesom forebyggende vedligeholdelse har øget effektiviseringen af maskinudstyret
Etabler team, der tager ansvar for produktionsmål At få overdraget et ansvar er motiverende - at vide hvem som har ansvaret giver korrektionsmulighed. Dette ansvar bør dog ikke bruges til at "slå folk i hoved" med
Synliggør mål og resultater og opbyg sund konkurrence mellem team. Når et team når sine mål så fejres det. Dette er simpelthen motivationsfaktoren til gavn for kollegaerne samt virksomheden
Organiser produktionen eller arbejdsområder i celler, hvor der er processammenfald mellem opgaverne og optimer flow og opstillingstider i cellerne Små enheder er nemme at optimere - man skal dog ikke glemme de store linier: se hvad "logistik" kan gøre for dit firma/din produktion
Afdæk og forstå kundernes efterspørgselsrater grundigt og indret produktionen i små seriestørrelser i et fast antal, der med minimale lagre kan dække kundernes behov Jo tættere man er på de virkelige behov - jo mindre bliver "fejlproduktion" som så bliver til "lagerproduktion": hvad skal man med lagerbindinger hvis penge kan bruges bedre andre steder
Etabler et system, så produkterne trækkes gennem produktionsprocesserne efter det aktuelle behov fra kunden. Brug Kanban-princippet, hvor den enkelte produktionsproces selv bestiller sine råvarer fra de foregående processer, så komponenterne først produceres og leveres når de skal bruges At etablere mellemlagre er udtryk for usikkerhed ved produktionsstyringen og unødvendig kapitalbinding. Producer når behovet er der - ikke før

Vedr. maskinvedligeholdelse

Det anbefales at have et vedligeholdelsesprogram til styring af det forebyggende vedligehold på produktionsmaskineriet for at sikre, at uforudsete driftsstop reduceres. Der skal implementere skræddersyede smøre- og vedligeholdssystemer samtidig med at alle maskindele registreres og dokumenteres.

Som udgangspunkt skal maskinparken og dennes slidtagemønster registreres, og der skal udarbejdes smøre- og vedligeholdelsesrutiner for servicearbejder for at kunne opnå stabil drift.

Man opnår dermed en bedre driftsøkonomi, og en rolig hverdag uden alt for mange hovsa-oplevelser. Der skal muligvis udarbejdes tilstandsrapport, hvorefter en cost benefit analyse vil vise, hvor der er mulighed for optimering for dermed at opnå en bedre driftsøkonomi

For at kunne kortlægge vedligeholdelses rutiner er det nødvendigt at kende den faktiske tilstand på maskinparken, dvs. smertepunkterne som i det daglige ikke er synlige, før du står med et nedbrud. Med et tilstandseftersyn fastlægges maskinparkens tilstand, smertepunkterne samt områder med spidsbelastning. Efter udført tilstandseftersyn forsynes ansvarlig produktionspersonale med en redegørelse over den faktiske tilstand, en vedligeholdelsesmanual samt ugentlige, månedlige og halvårlige checklister til det fremtidige systematiske vedligehold.

Før den systematiske vedligeholdelse kan påbegyndes, undervises ansvarligt produktionspersonale i de grundlæggende metoder, formål og udbytte.

Vedligeholdelsesprogram:
l Gennemgang af maskinparken til fastlæggelse af den faktiske tilstand - dette indebærer bl. a. en fastlæggelse af maskinen maksimale produktionskapacitet samt den "acceptable minimumsproduktion" for maskinen
l Tilstandsrapport udarbejdes, baseret på den faktiske tilstand i maskinparken
l Oplæg til nødvendige udskiftninger, justeringer og reparationer akut/non-akut - egentlig burde dette punkt være en del af leverancen, d. v. s. være en del af den specifikation, der følger med maskinen
l Udarbejdelse af plan for systematisk vedligehold (manualer) - også dette punkt burde være en del af leveringsomfanget
l Udarbejdelse af ugentlige, månedlige samt halv-årlige checklister - også dette punkt burde være en del af leveringsomfanget
l Gennemgang af vedligeholdelsesmanualer
l Gennemgang af indsatsområder og checklister - betydning og formål

Opfølgning - maskinernes produktionskapacitet skal ikke vises alene som edb-udskrifter, eller placeres i et ringbind ved maskinen: den skal gøres synlig og hænge ved maskinen dag for dag, enten i form af udskrifter, eller i form af en tavle

Hvis der - med baggrund i udviklingen i en maskines kapacitetsmønstre - forventes en total renovering af maskinen, skal dette selvsagt planlægges i god tid, og i den forbindelse skal maskinens kapacitet fjernes fra den totale produktionskapacitet, ligesom salgsafdelingen skal informeres om "reduceret kapacitet" i den angivne periode. Dette for at virksomheden simpelthen kan leve op til sine forpligtigelser jf. WCM.


Kan De realisere ovennævnte ved siden af Deres normale gøremål er det selvfølgeligt fint - men hvad lider under en sådan halvhjertet indsats idet har De haft tiden til at gøre det tidligere?
Jeg vil på dette sted gerne gøre opmærksom på, at betjeningen af bearbejdningsmaskiner såsom drejebænke, fræsemaskiner, shepper (lang-/kort-/maskinhøvler), svejseudstyr, samt de for en maskinfabrik normale håndværktøjer hørte med til min basisuddannelse. CNC-styrede maskiner såsom drejebænke, fræsemaskiner, bearbejdningscentre, samt andre former for bearbejdning såsom omformning (ekstrusion, dybtrækning m. v.) og via CAD/CAM styrede maskiner blev i senere positioner del af hverdagene thi de var naturlig udgangspunkt for enten rationaliserings- eller planlægningsopgaver 

Ønsker De hjælp med ovennævnte - jamen så kontakt mig for en resultatorienteret aftale